Wspólnoty mieszkaniowe

Wsp�lnoty mieszkanioweCzy mieszka�cy bloków spó�dzielczych lub innych wspólnot mieszkaniowych równie� mog� skorzysta� na nowych ni�szych cenach za ogrzewanie? Odpowied� brzmi TAK!

Nale�y jak najszybciej na swoich zarz�dcach wymóc podj�cie rozmów w kwestii zmiany dostawcy ciep�a i pilnowa�, aby te korzy�ci ostatecznie znalaz�y swoje odzwierciedlenie w waszych op�atach!

 

 

 

 

 


Zobacz rówie�: | podstawy prawne | jak to zrobi�? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prze�lij dane

Wersja do druku Generuj PDF
#