Informacja dla mieszkañców osiedla pomiêdzy ulicami Po³udniowa - Armii Krajowej

21.10.2016

W zwi┬▒zku z uniewa┬┐nieniem przez WFO┬ŽiGW w Gda├▒sku konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015r.) z powodu odmowy udost├¬pnienia ┬Ârodków przez Narodowy Fundusz Ochrony ┬Žrodowiska i Gospodarki Wodnej, „Elektrociep┬│ownia Starogard” Sp. z o.o. informuje o przerwaniu prac zmierzaj┬▒cych do rozbudowy sieci ciep┬│owniczej i pod┬│┬▒czenia domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Po┬│udniowa, Hermanowska i Armii Krajowej miasta Starogard Gda├▒ski. Dzi├¬kujemy Pa├▒stwu za okazane zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku projektu.

« inne aktualnoÂci
#