• Ekologia i îrodowisko
 • Technologia i NowoczesnoťŠ
 • Pozytywna Energia
1 2 3 4 5
  KONTAKT
 • Elektrociep│ownia Starogard Sp. z o.o.
 • ul. Jab│owska 17
 • 83-200 Starogard Gda˝ski
 • tel. 58 785-3360
 • fax. 58 785-3361
 • email:ec@ecstarogard.pl

  za rok 2016


Aktualno┬Âci

AktualnoÂci

Nowa taryfa

23.11.2016

Informujemy, ┬┐e Decyzj┬▒ nr OGD–4210–15(19)/2016/3681/XI/RST Prezesa Urz├¬du Regulacji Energetyki z dnia 26 pa┬╝dziernika 2016 r. zosta┬│a zatwierdzona kolejna, XI taryfa dla ciep┬│a, opublikowana w Dzienniku Urz├¬dowym Województwa Pomorskiego dnia 7 listopada 2016 r. pod pozycj┬▒ 3591.

Szczegó┬│y w dziale "Dla klienta" zak┬│adka "Pobierz" oraz tutaj...

 

Informacja dla mieszkañców osiedla pomiêdzy ulicami Po³udniowa - Armii Krajowej

21.10.2016

W zwi┬▒zku z uniewa┬┐nieniem przez WFO┬ŽiGW w Gda├▒sku konkursu „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015r.) z powodu odmowy udost├¬pnienia ┬Ârodków przez Narodowy Fundusz Ochrony ┬Žrodowiska i Gospodarki Wodnej, „Elektrociep┬│ownia Starogard” Sp. z o.o. informuje o przerwaniu prac zmierzaj┬▒cych do rozbudowy sieci ciep┬│owniczej i pod┬│┬▒czenia domków jednorodzinnych z osiedla ograniczonego ulicami Lubichowska, Po┬│udniowa, Hermanowska i Armii Krajowej miasta Starogard Gda├▒ski. Dzi├¬kujemy Pa├▒stwu za okazane zainteresowanie i pomoc w przygotowaniu wniosku projektu.

Kolejny certyfikat...

30.05.2016

Mi┬│o nam poinformowa├Ž, ┬┐e nasza Spó┬│ka kolejny ju┬┐ raz otrzyma┬│a presti┬┐owy Certyfikat Wiarygodno┬Âci Biznesowej. Jest to mi├¬dzynarodowe wyró┬┐nienie, które potwierdza, ┬┐e nasze podej┬Âcie do biznesu i naszych partnerów jest w┬│a┬Âciwe... Dzi├¬kujemy!

Informacja na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy o OZE z dnia 20 lutego 2015 r.

27.01.2016

Dzia┬│aj┬▒c na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych ┬╝ród┬│ach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478, z pó┬╝n. zm.) informujemy, ┬┐e w 2015 roku procentowy udzia┬│ ciep┬│a wytworzonego z odnawialnych ┬╝róde┬│ energii, ciep┬│a z instalacji termicznego przekszta┬│cania odpadów oraz ciep┬│a odpadowego z instalacji przemys┬│owych, w ┬│┬▒cznej ilo┬Âci ciep┬│a dostarczonego do tej sieci wyniós┬│ 0%.

ECS laureatem konkursu „Gospodarczo-Samorz┬▒dowy HIT

05.06.2012

W dniu 5 czerwca, na uroczystej gali w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, "Elektrociep┬│ownia Starogard" Sp. z o.o. zosta┬│a uhonorowana i uznana w pomorskiej edycji konkursu  za „Gospodarczo-Samorz┬▒dowy HIT Regionu" roku 2012 za produkcj├¬ ciep┬│a i energii elektrycznej w przyjazny sposób dla ┬Ârodowiska. Dzi├¬kujemy za wyró┬┐nienie!

O szczegó┬│ach konkursu mo┬┐na przeczyta├Ž >TUTAJ<...

 

#