Technologia

Kocio┬│

Podstawowy uk³ad cieplny Elektrociep³owni sk³ada siê z:

  • dwóch kot┬│ów parowych fluidalnych o parametrach pary ┬Âwie┬┐ej 4.5 MPa, 455oC i wydajno┬Âci max. 75 t/h ka┬┐dy,
  • turbozespo┬│u upustowo-przeciwpr├¬┬┐nego o mocy 6190 kW i przep┬│ywie pary ┬Âwie┬┐ej 60 t/h, upustu regulacyjnego 2.5 MPa oraz przeciwpr├¬┬┐no┬Âci 0.4 MPa, (z mo┬┐liwo┬Âci┬▒ rozbudowy turbiny do maksymalnego przep┬│ywu pary wlotowej 150 t/h), skrzynki przek┬│adniowej i generatora o mocy elektrycznej 14400 kW,
  • turbozespo┬│u przeciwpr├¬┬┐nego o mocy 1600 kW i przep┬│ywie pary ┬Âwie┬┐ej 17 t/h, skrzynki przek┬│adniowej i generatora o mocy elektrycznej 1600 kW,
  • dwóch stacji odgazowywania wody zasilaj┬▒cej,
  • dwóch stacji ciep┬│owniczych dla potrzeb odbiorcy miejskiego i przemys┬│owego wraz z uk┬│adem uzupe┬│niania strat wody sieciowej,
  • dwóch stacji redukcyjno-sch┬│adzaj┬▒cych wysokich parametrów i dwóch stacji redukcyjno sch┬│adzaj┬▒cych niskich parametrów,
  • uk┬│adu spustów i odwodnie├▒ dla obiegu parowo-wodnego oraz c.o.

   Uk┬│ad zasilania sieci ciep┬│owniczej wodnej (c.o.), dzi├¬ki pe┬│nej automatyzacji, jest w stanie precyzyjnie dotrzymywa├Ž parametry jako┬Âciowe dostaw, przewidziane w stosownych przepisach i regulacjach. Komputerowy system wizualizacji procesów i sterowania pozwala precyzyjnie zadawa├Ž i utrzymywa├Ž nie tylko temperatur├¬, ale tak┬┐e ci┬Ânienie statyczne i dyspozycyjne sieci, co wp┬│ywa na precyzyjn┬▒ prac├¬ w├¬z┬│ów cieplnych odbiorców, a w konsekwencji na obni┬┐enie zu┬┐ycia ciep┬│a.

    Nowoczesne kot┬│y fluidalne, wspó┬│pracuj┬▒ce z wysokosprawnymi filtrami tkaninowymi (workowymi) oraz szczeln┬▒ pneumatyczn┬▒ instalacj┬▒ od┬┐u┬┐lania i odpopielania, gwarantuj┬▒ maksymalnie przyjazne oddzia┬│ywanie na ┬Ârodowisko.

    Gospodarcze wykorzystanie 100% ilo┬Âci ubocznych produktów spalania (popio┬│ów i ┬┐u┬┐li) jest podsumowaniem proekologicznej i nowoczesnej technologii elektrociep┬│owni.

Wersja do druku Generuj PDF
#