Jak to zrobić?

7 prostych kroków:

  1. Sprawd� przy pomocy naszego kalkulatora i oszacuj potencjalne mo�liwo�ci ograniczenia kosztów zakupu ciep�a.
  2. Skieruj do nas wniosek o okre�lenie mo�liwo�ci dostarczania ciep�a.
  3. Podpisz z nami umow� na dostaw� ciep�a, która zacznie obowi�zywa� po rozwi�zaniu dotychczasowej.
  4. Wypowiedz dotychczasowa umow� (kompleksow�) na dostaw� ciep�a.
  5. Podpisz z dotychczasowym dostawc� umow� wy��cznie na �wiadczenie us�ug dystrybucji.
  6. Dokonaj ostatecznego rozliczenia z dotychczasowym dostawc�.
  7. Ciesz si� z ni�szych rachunków za ekologiczne ciep�o.

Tylko 7 kroków dzieli Pa�stwa od skorzystania z ta�szego ciep�a, a w ka�dym z nich mo�ecie Pa�stwo liczy� na pomoc z naszej strony. Przygotowany przez nas kalkulator pozwala oszacowa� w przybli�eniu koszty ogrzewania po zmianie sprzedawcy. Ceny te oczywi�cie podlegaj� zatwierdzeniu przez Urz�d Regulacji Energetyki - ale dokonywane wyliczenia pokazuj� oszcz�dno�ci jakie Pa�stwo mo�ecie uzyska� wed�ug naszych szacunków.

Decyduj�c si� na zmian� sprzedawcy nic Pa�stwo nie ryzykuj�. W zwi�zku ze skierowanym do nas wnioskiem o okre�lenie mo�liwo�ci dostarczania ciep�a - my dokonujemy ju� za Pa�stwa ustale� z operatorem miejskiej sieci ciep�owniczej czy istniej� techniczne warunki dostarczania, okre�laj�c jednocze�nie prognozowan� dat� rozpocz�cia dostaw przez nas.

Z chwil� potwierdzenia przez nas mo�liwo�ci dostarczania ciep�a - przedstawiamy Pa�stwu projekt umowy sprzeda�y ciep�a i po konsultacjach zawieramy umow�. Umowa ta zawiera� b�dzie warunek zawieszaj�cy - dla ochrony Pa�stwa interesów, i� zacznie obowi�zywa� dopiero od chwili zako�czenia dostaw ciep�a przez dotychczasowego sprzedawc�.

Za pomoc� udost�pnianych przez nas wzorów pism - wypowiadaj� Pa�stwo umow� kompleksow� dostawy ciep�a i wyst�puj� o zawarcie nowej umowy sprzeda�y. Dyspozytor miejskiej sieci ciep�owniczej jest jednak ju� uprzednio powiadomiony przez nas o zawarciu umowy z Pa�stwem i bez problemów powinien dokona� wszystkich formalno�ci.

  Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia mog� Pa�stwo tylko cieszy� si� z obni�enia rachunków.

Wyprzedaj�c pewne pytania - umieszczamy równie� odpowiedzi na podstawowe w�tpliwo�ci, które mog� si� pojawia�:

     1) Czy b�d� otrzymywa� dwie faktury?

Tak. Podpisanie dwóch odr�bnych umów na sprzeda� ciep�a i na �wiadczenie us�ugi przesy�ania ciep�a b�dzie skutkowa� otrzymywaniem dwóch faktur. Pomiary zu�ycia ciep�a b�d� dokonywane jednak tylko przez dotychczasowego dostawc� - tak jak do tej pory - a on b�dzie udost�pnia� te dane pomiarowe nam - czyli sprzedawcy. Na fakturze dystrybutora ciep�a pojawi� si� op�aty sta�a i zmienna za �wiadczenie us�ugi przesy�owej (tak jak na dotychczasowym rachunku), a na naszej fakturze op�ata za moc zamówion� i za ciep�o. Tak jak na obecnej fakturze macie Pa�stwo 4 pozycje - tak ��cznie na tych dwóch fakturach wyst�pi� tez 4 pozycje - ale rozbite na dwie faktury.

     2) Czy zmiana sprzedawcy wi��e si� z jakimi� kosztami po mojej stronie?

Nie. Zmiana sprzedawcy nie wi��e si� z jakimikolwiek kosztami po stronie odbiorcy. Co wi�cej liczymy �e z chwila obni�enia cen ciep�a powinny ulec równie� ulec obni�eniu koszty us�ug przesy�owych - gdy� zmniejsza si� koszty strat ciep�a (czyli tego ciep�o traconego w trakcie przesy�ania).

     3) Czy musz� przebudowa� swoj� instalacj� odbiorcz� (istniej�ce w�z�y cieplne)?

Nie. Nie ulegn� zmianie warunki techniczne dostarczania ciep�a - nadal zachowane b�d� standardy jako�ciowe i ilo�ciowe dostaw ciep�a - a dzi�ki w��czeniu do systemu nowoczesnego �ród�a liczymy �e ulegn� one poprawie.

     4) Czy musze zmieni� licznik ciep�a lub zainstalowa� dodatkowy?

Nie. W przeciwie�stwie do energii elektrycznej - gdzie wi�ksi odbiorcy musza zmieni� swoje uk�ady pomiarowe - tutaj mechanizm wykonywania pomiarów nie ulega zmianie.

     5) Co je�eli zmieni si� Pa�stwa cena w zatwierdzonej taryfie i b�d� chcia� kupowa� ciep�o od poprzedniego dostawcy?

Zmiana sprzedawcy nie oznacza drogi w jedna stron�. Tak jak w przypadku energii elektrycznej, b�d� mogli Pa�stwo powróci� do dotychczasowego dostawcy wypowiadaj�c z nami umow� i zawieraj�c ponownie umow� z operatorem miejskiej sieci ciep�owniczej. Naszym zadaniem b�dzie to aby cena ciep�a pozostawa�a ca�y czas konkurencyjna.

     6) Dlaczego w energii elektrycznej pomimo, i� funkcjonuj� dwa podmioty odbiorca otrzymuje jeden rachunek i rozlicza si� z jednym podmiotem?


Oczywi�cie to mo�e stanowi� pewne niewielkie utrudnienie. Mamy jednak nadziej�, ze przej�ciowe. EC Starogard podejmuje wszystkie dzia�ania aby sta� si� g�ównym �ród�em dostarczania ta�szego ciep�a do ca�ego miasta. By� mo�e podejmowane starania zaskutkuj� w najbli�szej przysz�o�ci sta�ym zakupem ciep�a przez dystrybutora miejskiego z naszego �ród�a na zasadzie obrotu i wtedy powróc� Pa�stwo do rozlicze� tylko z jednym podmiotem - a ceny ciep�a nadal pozostan� niskie.

Pobierz wniosek, aby okre�li� mo�liwo�� zniany sprzedawcy


Zobacz rówie�: | podstawy prawne | jak to zrobi�? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prze�lij dane

Wersja do druku Generuj PDF
#