Jak to zrobi├Ž?

7 prostych kroków:

  1. Sprawd┬╝ przy pomocy naszego kalkulatora i oszacuj potencjalne mo┬┐liwo┬Âci ograniczenia kosztów zakupu ciep┬│a.
  2. Skieruj do nas wniosek o okre┬Âlenie mo┬┐liwo┬Âci dostarczania ciep┬│a.
  3. Podpisz z nami umow├¬ na dostaw├¬ ciep┬│a, która zacznie obowi┬▒zywa├Ž po rozwi┬▒zaniu dotychczasowej.
  4. Wypowiedz dotychczasowa umowê (kompleksow±) na dostawê ciep³a.
  5. Podpisz z dotychczasowym dostawc┬▒ umow├¬ wy┬│┬▒cznie na ┬Âwiadczenie us┬│ug dystrybucji.
  6. Dokonaj ostatecznego rozliczenia z dotychczasowym dostawc┬▒.
  7. Ciesz si├¬ z ni┬┐szych rachunków za ekologiczne ciep┬│o.

Tylko 7 kroków dzieli Pa├▒stwa od skorzystania z ta├▒szego ciep┬│a, a w ka┬┐dym z nich mo┬┐ecie Pa├▒stwo liczy├Ž na pomoc z naszej strony. Przygotowany przez nas kalkulator pozwala oszacowa├Ž w przybli┬┐eniu koszty ogrzewania po zmianie sprzedawcy. Ceny te oczywi┬Âcie podlegaj┬▒ zatwierdzeniu przez Urz┬▒d Regulacji Energetyki - ale dokonywane wyliczenia pokazuj┬▒ oszcz├¬dno┬Âci jakie Pa├▒stwo mo┬┐ecie uzyska├Ž wed┬│ug naszych szacunków.

Decyduj┬▒c si├¬ na zmian├¬ sprzedawcy nic Pa├▒stwo nie ryzykuj┬▒. W zwi┬▒zku ze skierowanym do nas wnioskiem o okre┬Âlenie mo┬┐liwo┬Âci dostarczania ciep┬│a - my dokonujemy ju┬┐ za Pa├▒stwa ustale├▒ z operatorem miejskiej sieci ciep┬│owniczej czy istniej┬▒ techniczne warunki dostarczania, okre┬Âlaj┬▒c jednocze┬Ânie prognozowan┬▒ dat├¬ rozpocz├¬cia dostaw przez nas.

Z chwil┬▒ potwierdzenia przez nas mo┬┐liwo┬Âci dostarczania ciep┬│a - przedstawiamy Pa├▒stwu projekt umowy sprzeda┬┐y ciep┬│a i po konsultacjach zawieramy umow├¬. Umowa ta zawiera├Ž b├¬dzie warunek zawieszaj┬▒cy - dla ochrony Pa├▒stwa interesów, i┬┐ zacznie obowi┬▒zywa├Ž dopiero od chwili zako├▒czenia dostaw ciep┬│a przez dotychczasowego sprzedawc├¬.

Za pomoc┬▒ udost├¬pnianych przez nas wzorów pism - wypowiadaj┬▒ Pa├▒stwo umow├¬ kompleksow┬▒ dostawy ciep┬│a i wyst├¬puj┬▒ o zawarcie nowej umowy sprzeda┬┐y. Dyspozytor miejskiej sieci ciep┬│owniczej jest jednak ju┬┐ uprzednio powiadomiony przez nas o zawarciu umowy z Pa├▒stwem i bez problemów powinien dokona├Ž wszystkich formalno┬Âci.

  Po dokonaniu ostatecznego rozliczenia mog┬▒ Pa├▒stwo tylko cieszy├Ž si├¬ z obni┬┐enia rachunków.

Wyprzedaj┬▒c pewne pytania - umieszczamy równie┬┐ odpowiedzi na podstawowe w┬▒tpliwo┬Âci, które mog┬▒ si├¬ pojawia├Ž:

     1) Czy b├¬d├¬ otrzymywa┬│ dwie faktury?

Tak. Podpisanie dwóch odr├¬bnych umów na sprzeda┬┐ ciep┬│a i na ┬Âwiadczenie us┬│ugi przesy┬│ania ciep┬│a b├¬dzie skutkowa├Ž otrzymywaniem dwóch faktur. Pomiary zu┬┐ycia ciep┬│a b├¬d├¬ dokonywane jednak tylko przez dotychczasowego dostawc├¬ - tak jak do tej pory - a on b├¬dzie udost├¬pnia┬│ te dane pomiarowe nam - czyli sprzedawcy. Na fakturze dystrybutora ciep┬│a pojawi┬▒ si├¬ op┬│aty sta┬│a i zmienna za ┬Âwiadczenie us┬│ugi przesy┬│owej (tak jak na dotychczasowym rachunku), a na naszej fakturze op┬│ata za moc zamówion┬▒ i za ciep┬│o. Tak jak na obecnej fakturze macie Pa├▒stwo 4 pozycje - tak ┬│┬▒cznie na tych dwóch fakturach wyst┬▒pi┬▒ tez 4 pozycje - ale rozbite na dwie faktury.

     2) Czy zmiana sprzedawcy wi┬▒┬┐e si├¬ z jakimi┬ kosztami po mojej stronie?

Nie. Zmiana sprzedawcy nie wi┬▒┬┐e si├¬ z jakimikolwiek kosztami po stronie odbiorcy. Co wi├¬cej liczymy ┬┐e z chwila obni┬┐enia cen ciep┬│a powinny ulec równie┬┐ ulec obni┬┐eniu koszty us┬│ug przesy┬│owych - gdy┬┐ zmniejsza si├¬ koszty strat ciep┬│a (czyli tego ciep┬│o traconego w trakcie przesy┬│ania).

     3) Czy musz├¬ przebudowa├Ž swoj┬▒ instalacj├¬ odbiorcz┬▒ (istniej┬▒ce w├¬z┬│y cieplne)?

Nie. Nie ulegn┬▒ zmianie warunki techniczne dostarczania ciep┬│a - nadal zachowane b├¬d┬▒ standardy jako┬Âciowe i ilo┬Âciowe dostaw ciep┬│a - a dzi├¬ki w┬│┬▒czeniu do systemu nowoczesnego ┬╝ród┬│a liczymy ┬┐e ulegn┬▒ one poprawie.

     4) Czy musze zmieni├Ž licznik ciep┬│a lub zainstalowa├Ž dodatkowy?

Nie. W przeciwie├▒stwie do energii elektrycznej - gdzie wi├¬ksi odbiorcy musza zmieni├Ž swoje uk┬│ady pomiarowe - tutaj mechanizm wykonywania pomiarów nie ulega zmianie.

     5) Co je┬┐eli zmieni si├¬ Pa├▒stwa cena w zatwierdzonej taryfie i b├¬d├¬ chcia┬│ kupowa├Ž ciep┬│o od poprzedniego dostawcy?

Zmiana sprzedawcy nie oznacza drogi w jedna stron├¬. Tak jak w przypadku energii elektrycznej, b├¬d┬▒ mogli Pa├▒stwo powróci├Ž do dotychczasowego dostawcy wypowiadaj┬▒c z nami umow├¬ i zawieraj┬▒c ponownie umow├¬ z operatorem miejskiej sieci ciep┬│owniczej. Naszym zadaniem b├¬dzie to aby cena ciep┬│a pozostawa┬│a ca┬│y czas konkurencyjna.

     6) Dlaczego w energii elektrycznej pomimo, i┬┐ funkcjonuj┬▒ dwa podmioty odbiorca otrzymuje jeden rachunek i rozlicza si├¬ z jednym podmiotem?


Oczywi┬Âcie to mo┬┐e stanowi├Ž pewne niewielkie utrudnienie. Mamy jednak nadziej├¬, ze przej┬Âciowe. EC Starogard podejmuje wszystkie dzia┬│ania aby sta├Ž si├¬ g┬│ównym ┬╝ród┬│em dostarczania ta├▒szego ciep┬│a do ca┬│ego miasta. By├Ž mo┬┐e podejmowane starania zaskutkuj┬▒ w najbli┬┐szej przysz┬│o┬Âci sta┬│ym zakupem ciep┬│a przez dystrybutora miejskiego z naszego ┬╝ród┬│a na zasadzie obrotu i wtedy powróc┬▒ Pa├▒stwo do rozlicze├▒ tylko z jednym podmiotem - a ceny ciep┬│a nadal pozostan┬▒ niskie.

Pobierz wniosek, aby okre┬Âli├Ž mo┬┐liwo┬Â├Ž zniany sprzedawcy


Zobacz rówie┬┐: | podstawy prawne | jak to zrobi├Ž? | kalkulator | wspólnoty mieszkaniowe | prze┬Âlij dane

Wersja do druku Generuj PDF
#